کتاب صوتی رشته معماری(اجرا)
کتاب صوتی رشته معماری(اجرا)

مباحثی صوتی را که برای

ازمون   رشته معماري(اجرا)

دانلود خواهید کرد

   
مطابق ازمون بهمن 97
 
مباحث صوتی را که دانلود خواهید کرد
 
رشته معماری(اجرا)
199 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته معماری(طراحی)
کتاب صوتی رشته معماری(طراحی)

مباحثی صوتی را که برای

ازمون  رشته معماري(طراحي)

دانلود خواهید کرد

   
مطابق ازمون بهمن 97
 
مباحث صوتی را که دانلود خواهید کرد
 
رشته معماری(طراحی)
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)
 • مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
 • مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (۱۳۹۶ )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)
 • مبحث بیستم ( علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 • مبحث بیست و یکم ( پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)
 
199 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته معماری(نظارت)
کتاب صوتی رشته معماری(نظارت)

مباحثی صوتی را که برای

ازمون   رشته معماري(نظارت)

دانلود خواهید کرد

   
مطابق ازمون بهمن 97
 
مباحث صوتی را که دانلود خواهید کرد
 
رشته معماری(نظارت)
199 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته تاسیسات برقی (نظارت)
کتاب صوتی رشته تاسیسات برقی (نظارت)

مباحث صوتی را که برای ازمون

رشته تاسیسات برقی (نظارت)

دانلود خواهید کرد

   
 • مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 •       مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 •       مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲)
 •       مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 •       مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۸۲)
 •       مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •       مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 •       مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)
 •       مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
   
199 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته تاسیسات برقی (طراحی)
کتاب صوتی رشته تاسیسات برقی (طراحی)

مباحث صوتی را که برای ازمون

رشته تاسیسات برقی (طراحی)

دانلود خواهید کرد

     
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲)
 •    مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۸۲)
 •    مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •    مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 •    مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)
 •    مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)
     
199 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)
کتاب صوتی رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)

مباحث صوتی را که برای ازمون

رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)

دانلود خواهید کرد

 
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲)
 •   مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۱)
 •   مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •   مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۱)
 •   مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)
 •   مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 •   مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)
 •   مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)
 
199 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)
کتاب صوتی رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)

مباحث صوتی را که برای ازمون

رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)

دانلود خواهید کرد

   
 • مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 •    مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 •    مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲)
 •    مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 •    مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۱)
 •    مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •    مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۱)
 •    مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)
 •    مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)
 •    مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
   
199 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته ترافیک
کتاب صوتی رشته ترافیک

مباحث صوتی را که برای ازمون

 رشته ترافيك

دانلود خواهید کرد

 
• مبحث اول ( تعاريف )- ( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴) • مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل
99 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته شهرسازی
کتاب صوتی رشته شهرسازی

مباحث صوتی را که برای ازمون

رشته رشته شهرسازي

دانلود خواهید کرد

   
• مبحث اول ( تعاريف )-ويرايش( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴ ) • مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( ۱۳۹۲)
• مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل )- ( ۱۳۹۱ )
99 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته عمران (اجرا)
کتاب صوتی رشته عمران (اجرا)

مباحث صوتی را که برای ازمون عمران (اجرا) دانلود خواهید کرد

 
مطابق ازمون بهمن 97
 
مباحث صوتی را که دانلود خواهید کرد
رشته عمران (اجرا)
199 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته عمران (محاسبات)
کتاب صوتی رشته عمران (محاسبات)

مباحثی صوتی را که برای ازمون عمران (محاسبات) دانلود خواهید کرد

 

مطابق ازمون بهمن 97
 
مباحث صوتی را که دانلود خواهید کرد
 
رشته عمران (محاسبات)
     
199 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته عمران (نظارت)
کتاب صوتی رشته عمران (نظارت)
 

مباحثی صوتی را که برای ازمون عمران (نظارت) دانلود خواهید کرد

مطابق ازمون بهمن 97
 
مباحث صوتی را که دانلود خواهید کرد
199 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی رشته نقشه برداری
کتاب صوتی رشته نقشه برداری

مباحث صوتی را که برای ازمون

  رشته نقشه برداري

دانلود خواهید کرد

 
• مبحث اول ( تعاريف )- ( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴) • مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ ) • مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل
99 هزار تومان افزودن به سبد خرید