حراج! کتاب صوتی رشته معماری(اجرا)
کتاب صوتی رشته معماری(اجرا)

مباحثی صوتی را که برای

ازمون   رشته معماري(اجرا)

دانلود خواهید کرد

   
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(۱۳۸۴) • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۲) • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۲) •مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲) • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲) • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲) • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲) • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲) • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)
• مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹) • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)
نمره 5.00 از 5
159 هزار تومان 49 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته معماری(طراحی)
کتاب صوتی رشته معماری(طراحی)

مباحثی صوتی را که برای

ازمون  رشته معماري(طراحي)

دانلود خواهید کرد

   
مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۲) • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲) • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲) • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
• مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)
•مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (۱۳۹۱)
 
نمره 5.00 از 5
159 هزار تومان 49 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته معماری(نظارت)
کتاب صوتی رشته معماری(نظارت)

مباحثی صوتی را که برای

ازمون   رشته معماري(نظارت)

دانلود خواهید کرد

   
• مبحث دوم (نظامات اداري)(۱۳۸۴) • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۲) • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۲) •مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲) • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲) • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲) • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲) • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲) • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)
• مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹) •مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۱) • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)
نمره 5.00 از 5
159 هزار تومان 49 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته تاسیسات برقی (نظارت)
کتاب صوتی رشته تاسیسات برقی (نظارت)

مباحث صوتی را که برای ازمون

رشته تاسیسات برقی (نظارت)

دانلود خواهید کرد

   
 • مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 •       مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 •       مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲)
 •       مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 •       مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۸۲)
 •       مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •       مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 •       مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)
 •       مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
   
نمره 5.00 از 5
145 هزار تومان 49 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته تاسیسات برقی (طراحی)
کتاب صوتی رشته تاسیسات برقی (طراحی)

مباحث صوتی را که برای ازمون

رشته تاسیسات برقی (طراحی)

دانلود خواهید کرد

     
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲)
 •    مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۸۲)
 •    مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •    مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 •    مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)
 •    مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)
     
نمره 5.00 از 5
99 هزار تومان 39 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)
کتاب صوتی رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)

مباحث صوتی را که برای ازمون

رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)

دانلود خواهید کرد

 
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲)
 •   مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۱)
 •   مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •   مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۱)
 •   مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)
 •   مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 •   مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)
 •   مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)
 
نمره 5.00 از 5
135 هزار تومان 49 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)
کتاب صوتی رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)

مباحث صوتی را که برای ازمون

رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)

دانلود خواهید کرد

   
 • مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 •    مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 •    مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲)
 •    مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 •    مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۱)
 •    مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 •    مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۱)
 •    مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)
 •    مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)
 •    مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
   
نمره 5.00 از 5
169 هزار تومان 49 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته ترافیک
کتاب صوتی رشته ترافیک

مباحث صوتی را که برای ازمون

 رشته ترافيك

دانلود خواهید کرد

 
• مبحث اول ( تعاريف )- ( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴) • مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل
نمره 5.00 از 5
59 هزار تومان 39 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته شهرسازی
کتاب صوتی رشته شهرسازی

مباحث صوتی را که برای ازمون

رشته رشته شهرسازي

دانلود خواهید کرد

   
• مبحث اول ( تعاريف )-ويرايش( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴ ) • مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( ۱۳۹۲)
• مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل )- ( ۱۳۹۱ )
نمره 5.00 از 5
79 هزار تومان 39 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته عمران (اجرا)
کتاب صوتی رشته عمران (اجرا)

مباحث صوتی را که برای ازمون عمران (اجرا) دانلود خواهید کرد

• مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴) • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) • مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- (۱۳۹۲) • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۲) • مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲) • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ( ۱۳۹۲) • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) • مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ( ۱۳۹۲) • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)
•مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- (۱۳۸۹)
• مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
نمره 5.00 از 5
213 هزار تومان 49 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته عمران (محاسبات)
کتاب صوتی رشته عمران (محاسبات)

مباحثی صوتی را که برای ازمون عمران (محاسبات) دانلود خواهید کرد

 

• مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲) • مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲) • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) • مبحث يازدهم ( طرح و اجراي صنعتي ساختمان ) – (۱۳۹۲)

     
نمره 5.00 از 5
109 هزار تومان 39 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته عمران (نظارت)
کتاب صوتی رشته عمران (نظارت)
 

مباحثی صوتی را که برای ازمون عمران (محاسبات) دانلود خواهید کرد

•مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲) •مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴) •مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۲) • مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) • مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (۱۳۹۲) • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲) • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) • مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (۱۳۹۲) • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲) • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۱) • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
نمره 5.00 از 5
199 هزار تومان 49 هزار تومان افزودن به سبد خرید
حراج! کتاب صوتی رشته نقشه برداری
کتاب صوتی رشته نقشه برداری

مباحث صوتی را که برای ازمون

  رشته نقشه برداري

دانلود خواهید کرد

 
• مبحث اول ( تعاريف )- ( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴) • مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ ) • مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل
نمره 5.00 از 5
79 هزار تومان 39 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۱۰ طرح و اجرای فولادی
کتاب صوتی مبحث ۱۰ طرح و اجرای فولادی

همکار عزیزمان سرکار خانم  که داری تخصص و زمینه کاری تجربی و علمی در رشته معماری که پروژه های بسیاری را در سطح کشور انجام دادند زحمت کشیدند مبحث 10 مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان های فولادی با صدای شیوا و بیانی بسیار قوی کتاب صوتی مبحث 10 را سخنرانی کردند برای دوستانی که مشغله کاری بسیار دارند میتوانند استفاده فرمایند

از این بابت از ایشان بسیار سپاس گذارم و ایشان تمایلی به نوشتن نام  نداشتند.
نمره 5.00 از 5
12 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۱۱ طرح واجرای صنعتی ساختمان ها
کتاب صوتی مبحث ۱۱ طرح واجرای صنعتی ساختمان ها
مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم یازدهمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها است که درمورد قانونین موجود درمورد طرح و اجرای صنعتی  ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.
نمره 5.00 از 5
14 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۱۲ ایمنی و حفاظت کار
کتاب صوتی مبحث ۱۲ ایمنی و حفاظت کار

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم دوازدهمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث 12  است که درمورد ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی و چاپی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
10 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۱۳ طرح و اجرای ساختمان های برقی
کتاب صوتی مبحث ۱۳ طرح و اجرای ساختمان های برقی

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم سیزدهمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث 13  است که درمورد طرح و اجرای ساختمان های برقی برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی و چاپی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۱۳ ویرایش سال ۹۵
کتاب صوتی مبحث ۱۳ ویرایش سال ۹۵

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم سیزدهمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث 13 ویرایش سال 1395  است که درمورد طرح و اجرای ساختمان های برقی برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی و چاپی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
15 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۱۴ تاسیسات مکانیکی
کتاب صوتی مبحث ۱۴ تاسیسات مکانیکی

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم چهاردهمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث تاسیسات مکانیکی است که درمورد الزامات تاسیسات  ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
12 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۱۵ اسانسور و پلکان برقی
کتاب صوتی مبحث ۱۵ اسانسور و پلکان برقی

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم پانزدهمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث اسانسورها و پله برقی ها است که درمورد قوانین موجود در ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارندشما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
10 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۱۶ تاسیسات بهداشتی
کتاب صوتی مبحث ۱۶ تاسیسات بهداشتی

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم شانزدهمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث تاسیسات بهداشتی است که درمورد قانونین موجود تاسیسات بهداشتی  ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
12 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۱۷ لوله کشی گاز طبیعی
کتاب صوتی مبحث ۱۷ لوله کشی گاز طبیعی
مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم هفدهمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث لوله کشی گاز ساختمان است که درمورد قانونین موجود درمورد لوله کشی  ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.
نمره 5.00 از 5
11 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۱۹ صرفه جویی در انرژی
کتاب صوتی مبحث ۱۹ صرفه جویی در انرژی
مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم نوزدهمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث صرفه جویی مصرف انرزی است که درمورد قانونین موجود درمورد لوله کشی  ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.
نمره 5.00 از 5
12 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۲۱ پدافند غیرعامل
کتاب صوتی مبحث ۲۱ پدافند غیرعامل
مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم بیست و یکمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث پدافند غیر عامل است که درمورد قانونین موجود درمورد پدافند غیر عامل در  ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.
نمره 5.00 از 5
10 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۲۲ مراقبت و نگهداری ساختمان
کتاب صوتی مبحث ۲۲ مراقبت و نگهداری ساختمان
مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم بیست و دومین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث مراقبت و نگهداری از ساختمان ها است که درمورد قانونین موجود درمورد مراقبت و نگهداری در ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.
نمره 5.00 از 5
12 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۳ حفاظت درمقابل حریق
کتاب صوتی مبحث ۳ حفاظت درمقابل حریق
مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم سومین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق است که درمورد قانونین موجود درمورد حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق  ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.
نمره 5.00 از 5
12 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۴ الزامات عمومی
کتاب صوتی مبحث ۴ الزامات عمومی

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم چهارمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث الزامات عمومی ساختمان است که درمورد قانونین موجود درمورد الزامات ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۵ مصالح و فراورده ها
کتاب صوتی مبحث ۵ مصالح و فراورده ها

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم پنجمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث 5  است که درمورد مصالح و فراورده های ساختمانی  برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
12 هزار تومان افزودن به سبد خرید
Placeholder
کتاب صوتی مبحث ۵ ویرایش ۱۳۹۶ مصالح و فراورده ها

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم پنجمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث 5 ویرایش سال 1396 است که درمورد مصالح و فراورده های ساختمانی  برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

درجه بندی نشده 19 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۶ بارهای وارد بر ساختمان
کتاب صوتی مبحث ۶ بارهای وارد بر ساختمان

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم ششمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث 6  است که درمورد بارهای وارد بر ساختمان برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
12 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۷ پی و پی سازی
کتاب صوتی مبحث ۷ پی و پی سازی

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم هفتمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث پی و پی سازی است که درمورد قانونین موجود  پی و فوندانسیون  ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
12 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۸ طرح و اجرا با مصالح بنایی
کتاب صوتی مبحث ۸ طرح و اجرا با مصالح بنایی

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم هشتمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث 8  است که درمورد طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی و چاپی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث ۹ طرح واجرای بتن ارمه
کتاب صوتی مبحث ۹ طرح واجرای بتن ارمه

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم نهمین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث 9  است که درمورد طرح و اجرای ساختمان های بتن ارمه برای قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی و چاپی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
12 هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث اول تعاریف
کتاب صوتی مبحث اول تعاریف
مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم اولین مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث اول است که درمورد کلیات و تعاریف و الزامات قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.
نمره 5.00 از 5
هزار تومان افزودن به سبد خرید
کتاب صوتی مبحث۲ نظامات اداری
کتاب صوتی مبحث۲ نظامات اداری

مهندس علامیر هستم در این فایل اموزشی قصد دارم در مورد ازمون نظام مهندسی ساختمان صحبت کنم دومین  مبحث مهم برای ازمون نظام مهندسی ساختمان مربوط به مبحث دوم است که درمورد نظامات اداری قانون ساخت و ساز ساختمان صحبت می کند در ادامه بحث فایل صوتی را که اماده کردم را برای دانلود قرار می دهم می توانید این کتاب صوتی را دانلود کنید کتاب های صوتی مختص افرادی است که مشغله بسیار زیاد دارند و وقت مناسب برای خواندن کتاب فیزیکی را ندارند

شما دوست عزیز می توانید در هر مکان این فایل ها را گوش دهید و به نتیجه مطلب برای قبولی در ازمون نظام مهندسی ساختمان برسید با صرف وقت نیم ساعت در روز به گوش دادن کتاب صوتی قادر خواهید بود نمره مطلب در ازمون نظام مهندسی بگیرید.

نمره 5.00 از 5
10 هزار تومان افزودن به سبد خرید